The Works World-Premiered by Keiko Abe
  Title Premier Year/Place Composer                         Premier percformer
1 Suite for Marimba "Conversation" 1962   Tokyo Akira Miyoshi Keiko Abe
2 Frog 1964   Tokyo Keiko Abe  Keiko Abe
3 Autumn 1964   Tokyo Isao Tomita Keiko Abe
4 Invention for Marimba and Flute 1964   Tokyo Mitsuo Yamada Keiko Abe
5 Torse III 1965   Tokyo Akira Miyoshi Keiko Abe
6 Der Dialog fur Marimba und 3 Instrumente  1968   Tokyo Takekuni Hirayoshi Keiko Abe, fl:Ryu Noguchi cl:Motoe Miyajima vc:Tadao Iwamoto
7 Divertimento for Marimba and Alto Saxophone 1968   Tokyo Akira Yuyama Keiko Abe, sax:Motoe Miyajima
8 Time for Marimba 1968   Tokyo Minoru Miki Keiko Abe
9 Two Movements for Marimba 1968   Tokyo Toshimitsu Tanaka Keiko Abe
10 Quintetto per Marimba 3 Flauti e Contrasasso "Mattinata" 1968   Tokyo Teruyuki Noda Keiko Abe, fl:Ryu Noguchi, Akiyoshi Miyamoto, Hiroshi Koizumi cb:Tanaka Masahiko
11 Marimba Concerto - New Version 1968   Tokyo Mitsuo Yamada Keiko Abe,  Tokyo Symphony Orchestra cond:Yuzo Toyama
12 Concerto for Marimba and Orchestra  1969   Tokyo Minoru Miki Keiko Ab,  Tokyo Philharmonic Orchestra cond:Shunji Aratani
13 Marimba Stuck mit zwei Schlagzeuger 1969   Tokyo Maki Ishii Keiko Abe, perc:Makoto Aruga, Hidehiko Sato
14 Induction ~for 2 Pianos - Marimba and Vibraphone~ 1969   Tokyo Nobuyoshi Iinuma Keiko Abe
15 "Haiku for Marimba" 3 Pieces 1969   Tokyo Hideo Kobayashi Keiko Abe
16 A Projection for Marimba and 4 Instruments 1969   Tokyo Toshiya Sukegawa Keiko Abe, fl:Ryu Noguchi trb:Kiyoshi Ito pf:Masanobu Hashimoto perc:Makoto Aruga 
17 Music for Marimba and 5 Instruments "Ji-uta" 1969   Tokyo Masaharu Kikuchi Keiko Abe, trp:Genzo Kitamura, Kunizo Uchida, Hirohisa Okada cb:Masahiko Tanaka perc: Hidehiko Sato
18 Imagery for Marimba 1969   Tokyo Minao Shibata Keiko Abe
19 Concerto pour Marimba et Ensemble a cordes 1970   Tokyo Akira Miyoshi Keiko Abe, Japan Philharmonic Symphony Orchestra cond:Hiroshi Kumagai
20 "Ji-uta" for Marimba, Contrabass, Bassdrum 1971   Tokyo Masaharu Kikuchi Keiko Abe, cb:Masahiko Tanaka perc:Makoto Aruga 
21 Meniscus for Marimba 1971   Tokyo Katsuhiro Tsubonoh Keiko Abe
22 Mirage pour Marimba 1971   Tokyo Yasuo Sueyoshi Keiko Abe
23 Globus No. 2 1971   Tokyo Yoshiro Irino Keiko Abe, cb:Masahiko Tanaka perc:Makoto Aruga 
24 Suite for Marimba  1971   Tokyo Toshimitsu Tanaka Keiko Abe, vn:Chikashi Tanaka, Kiyoshige Hasuda, Shinji Muto, Akira Tabuchi, Hiromichi Nakase vc:Ken-ichiro Tokunaga, cb:Masahiko Tanaka perc:Makoto Aruga, Kazuki Momose cond:Tadaaki Odaka 
25 "Holidays" for Marimba 1971   Tokyo Yoshio Hachimura Keiko Abe
26 from 5 Pieces after Paul Klee op. 40 1973   Tokyo Toshiya Sukegawa Keiko Abe
27 Synkretismen I for Marimba and 5 Instrumental Groups 1973   Tokyo Maki Ishii Keiko Abe, fl.Ryu Noguchi cl:Motoe Miyajima cb:Masahiko Tanaka perc:Makoto Aruga  Yomiuri Symphony Orchestra cond:Maki Ishii
28 Nocturne for 5 Players 1973   Tokyo Akira Miyoshi Keiko Abe, fl.Ryu Noguchi cl:Motoe Miyajima cb:Masahiko Tanaka perc:Makoto Aruga
29 Pentalpha for Five Instruments 1974   Tokyo Yoshihisa Taira Keiko Abe, fl.Ryu Noguchi cl:Motoe Miyajima cb:Masahiko Tanaka perc:Makoto Aruga
30 Territory for Marimba, Flute, Clarinet, Percussions & Contrabass 1974   Tokyo Joji Yuasa Keiko Abe, fl.Ryu Noguchi cl:Motoe Miyajima cb:Masahiko Tanaka perc:Makoto Aruga
31 Ripple of the Wind Concerto for 5 players  1974   Tokyo Katsuhiro Tsubonoh Keiko Abe, fl.Ryu Noguchi cl:Motoe Miyajima cb:Masahiko Tanaka perc:Makoto Aruga
32 Convergence I pour Marimba Solo 1975   Tokyo Yoshihisa Taira Keiko Abe
33 Pieces afler Paul KLEE for Marimba and One Percussion Player 1975   Tokyo Toshiya Sukegawa Keiko Abe
34 Ahania for Marimba 1976   Tokyo Yoshio Hachimura Keiko Abe
35 Puzzle  1976   Tokyo Gerard Geay Keiko Abe
36 Wind's Corridor ~for Marimba and Cello 1977   Tokyo Masao Endo Keiko Abe  
37 For Marimba II 1978   Tokyo Tokuhide Niimi Keiko Abe
38 Obsession for Marimba, Flute, Clarinet, Percussion & Contrabass 1978   Tokyo Teruyuki Noda Keiko Abe, fl:Ryu Noguchi cl:Motoe Miyajima cb:Mitsushi Murakami perc:Makoto Aruga
39 Concertino 1978   Tokyo Hirokazu Kan-no Keiko Abe, fl:Ryu Noguchi cl:Motoe Miyajima cb:Mitsushi Murakami perc:Makoto Aruga
40 Michi 1979 U.S.A. Keiko Abe  Keiko Abe
41 Pieces for Animation Film - Katamimi-no-Ohjika 1979   Tokyo Masaharu Kikuchi Keiko Abe, fl:Ryu Noguchi cl:Motoe Miyajima cb:Mitsushi Murakami perc:Makoto Aruga
42                "                 - Bakeneko Taiji 1979   Tokyo Kousei Fujita Keiko Abe, fl:Ryu Noguchi cl:Motoe Miyajima cb:Mitsushi Murakami perc:Makoto Aruga
43                "                 - Santa Kappa Taiji 1979   Tokyo Yasuo Sueyoshi Keiko Abe, fl:Ryu Noguchi cl:Motoe Miyajima cb:Mitsushi Murakami perc:Makoto Aruga
44                "                 - Hyakushou-no-Yume 1979   Tokyo Nobuyoshi Iinuma Keiko Abe, fl:Ryu Noguchi cl:Motoe Miyajima cb:Mitsushi Murakami perc:Makoto Aruga
45                "                 - Eda-no-ue-no Karasu 1979   Tokyo Kuroudo Mohri Keiko Abe, fl:Ryu Noguchi cl:Motoe Miyajima cb:Mitsushi Murakami perc:Makoto Aruga
46                "                 - Jinbei Gakkoh 1979   Tokyo Masaharu Kikuchi Keiko Abe, fl:Ryu Noguchi cl:Motoe Miyajima cb:Mitsushi Murakami perc:Makoto Aruga
47                "                 - Nashi-no-Mi 1979   Tokyo Kenjiro Urata Keiko Abe, fl:Ryu Noguchi cl:Motoe Miyajima cb:Mitsushi Murakami perc:Makoto Aruga
48                "                 - Kuhki-ire 1979   Tokyo Shuko Mizuno Keiko Abe, fl:Ryu Noguchi cl:Motoe Miyajima cb:Mitsushi Murakami perc:Makoto Aruga
49                "                 - Majutsu 1979   Tokyo Koh-ichi Sugiyama Keiko Abe, fl:Ryu Noguchi cl:Motoe Miyajima cb:Mitsushi Murakami perc:Makoto Aruga
50                "                 - Kenka 1979   Tokyo Katsuhiro Tsubonoh Keiko Abe, fl:Ryu Noguchi cl:Motoe Miyajima cb:Mitsushi Murakami perc:Makoto Aruga
51                "                 - Rikugun Taisho 1979   Tokyo Michio Mamiya Keiko Abe, fl:Ryu Noguchi cl:Motoe Miyajima cb:Mitsushi Murakami perc:Makoto Aruga
52                "                 - Gongoro-kane 1979   Tokyo Tokuhide Niimi Keiko Abe, fl:Ryu Noguchi cl:Motoe Miyajima cb:Mitsushi Murakami perc:Makoto Aruga
53                "                 - Sakaya-no-Wan-koh 1979   Tokyo Shuko Mizuno Keiko Abe, fl:Ryu Noguchi cl:Motoe Miyajima cb:Mitsushi Murakami perc:Makoto Aruga
54                "                 - Yanagi-no-Ito 1979   Tokyo Tokuhide Niimi Keiko Abe, fl:Ryu Noguchi cl:Motoe Miyajima cb:Mitsushi Murakami perc:Makoto Aruga
55                "                 - Inu-to-Tomodachi 1979   Tokyo Shuko Mizuno Keiko Abe, fl:Ryu Noguchi cl:Motoe Miyajima cb:Mitsushi Murakami perc:Makoto Aruga
56                "                 - Kettoh 1979   Tokyo Hiroaki Minami Keiko Abe, fl:Ryu Noguchi cl:Motoe Miyajima cb:Mitsushi Murakami perc:Makoto Aruga
57                "                 - Satuma Hayato 1979   Tokyo Norio Fukushi Keiko Abe, fl:Ryu Noguchi cl:Motoe Miyajima cb:Mitsushi Murakami perc:Makoto Aruga
58                "                 - Minato-no-Shohjo 1979   Tokyo Katsuhiro Tsubonoh Keiko Abe, fl:Ryu Noguchi cl:Motoe Miyajima cb:Mitsushi Murakami perc:Makoto Aruga
59                "                 - Tokei-no-nai-Machi 1979   Tokyo Tsuguaki Hayama Keiko Abe, fl:Ryu Noguchi cl:Motoe Miyajima cb:Mitsushi Murakami perc:Makoto Aruga
60                "                 - Omocha-no-March 1979   Tokyo Akihiro Komori Keiko Abe, fl:Ryu Noguchi cl:Motoe Miyajima cb:Mitsushi Murakami perc:Makoto Aruga
61                "                 - Kyohdai 1979   Tokyo Koh-ichi Sugiyama Keiko Abe, fl:Ryu Noguchi cl:Motoe Miyajima cb:Mitsushi Murakami perc:Makoto Aruga
62                "                 - Shohnen Ekidenhu 1979   Tokyo Seiichiro Uno Keiko Abe, fl:Ryu Noguchi cl:Motoe Miyajima cb:Mitsushi Murakami perc:Makoto Aruga
63                "                 - Dojokko Funakko 1979   Tokyo Akihiro Komori Keiko Abe, fl:Ryu Noguchi cl:Motoe Miyajima cb:Mitsushi Murakami perc:Makoto Aruga
64                "                 - Amefuri 1979   Tokyo Akihiro Komori Keiko Abe, fl:Ryu Noguchi cl:Motoe Miyajima cb:Mitsushi Murakami perc:Makoto Aruga
65                "                 - Akai Mochi Shiroi Mochi 1979   Tokyo Masaharu Kikuchi Keiko Abe, fl:Ryu Noguchi cl:Motoe Miyajima cb:Mitsushi Murakami perc:Makoto Aruga
66                "                 - Awate Tokoya 1979   Tokyo Akihiro Komori Keiko Abe, fl:Ryu Noguchi cl:Motoe Miyajima cb:Mitsushi Murakami perc:Makoto Aruga
67                "                 - Mokuba-no-Yume 1979   Tokyo Kazuaki Ogikubo Keiko Abe, fl:Ryu Noguchi cl:Motoe Miyajima cb:Mitsushi Murakami perc:Makoto Aruga
68                "                 - Mahoh 1979   Tokyo Takekuni Hirayoshi Keiko Abe, fl:Ryu Noguchi cl:Motoe Miyajima cb:Mitsushi Murakami perc:Makoto Aruga
69                "                 - Akai Kutsu 1979   Tokyo Akihiro Komori Keiko Abe, fl:Ryu Noguchi cl:Motoe Miyajima cb:Mitsushi Murakami perc:Makoto Aruga
70                "                 - Tei-chan-no-Tegami 1979   Tokyo Nozomi Aoki Keiko Abe, fl:Ryu Noguchi cl:Motoe Miyajima cb:Mitsushi Murakami perc:Makoto Aruga
71                "                 - Fushigina Yama-no Ojiisan 1979   Tokyo Yuzuru Kondo Keiko Abe, fl:Ryu Noguchi cl:Motoe Miyajima cb:Mitsushi Murakami perc:Makoto Aruga
72                "                 - Machibouke 1979   Tokyo Akihiro Komori Keiko Abe, fl:Ryu Noguchi cl:Motoe Miyajima cb:Mitsushi Murakami perc:Makoto Aruga
73                "                 - Fushigina Bohshi 1979   Tokyo Akihiro Komori Keiko Abe, fl:Ryu Noguchi cl:Motoe Miyajima cb:Mitsushi Murakami perc:Makoto Aruga
74                "                 - Fukuroh-to-Kohkichi 1979   Tokyo Tokuhide Niimi Keiko Abe, fl:Ryu Noguchi cl:Motoe Miyajima cb:Mitsushi Murakami perc:Makoto Aruga
75                "                 - Yopparai Boshi 1979   Tokyo Shin Kawabe Keiko Abe, fl:Ryu Noguchi cl:Motoe Miyajima cb:Mitsushi Murakami perc:Makoto Aruga
76                "                 - Oshare Tombo  1979   Tokyo Seiji Yokoyama Keiko Abe, fl:Ryu Noguchi cl:Motoe Miyajima cb:Mitsushi Murakami perc:Makoto Aruga
77                "                 - Hitofusa-no-Budoh 1979   Tokyo Masaharu Kikuchi Keiko Abe, fl:Ryu Noguchi cl:Motoe Miyajima cb:Mitsushi Murakami perc:Makoto Aruga
78 Lauda Concertata for Marimba and Orchestra 1979   Tokyo Akira Ifukube Keiko Abe,  Shinsei Nippon Symphony Orchestra cond:Kazuo Yamada
79 Pray for Bass, Marimba, Flute and Percission 1979   Tokyo Akira Miyoshi Keiko Abe, bass:Kazunobu Muramoto, fl:Minoru Uda, perc:Makoto Aruga
80 "Sunspot" for Three Marimbas & Two Percussionists 1982   Tokyo Masao Endo Keiko Abe, mba:Mutsuko Fujii,Tomoko Kusakari, perc:Hikaru Kojima,Akikuni Takahashi
81 "Petit Fours" fur Marimba 1982   Austria Kurt Rapf Keiko Abe
82 Variations on Japanese Children's Songs 1982 Austria Keiko Abe  Keiko Abe
83 Nero - to a little dog I loved - for Voice and Marimba  1983   England Yasuo Sueyoshi Keiko Abe, sop: Daphne Shepherd
84 Marimba Spiritual for Marimba and 3 Percussionists 1984   Holland Minoru Miki Keiko Abe,  Amsterdam Percussion Group
85 Alternation I for Alt-saxophone and Marimba 1984   Tokyo Maki Ishii Keiko Abe, sax:Ryo Noda
86 Alternation II for Marimba and Bass-clarinet 1984   Tokyo Maki Ishii Keiko Abe, bas cl:Harry Sparnei
87 Puzzle for Marimba and Tape 1984   France Gerard Geay Keiko Abe
88 Fa, Fa, Fagonae 1984   France Jalalu-Kalvert Nelson Keiko Abe
89 Bird Scape I 1984   Holland Takashi Yoshimatsu Keiko Abe
90 Dream of the Cherry Blossoms 1984 Germany Keiko Abe  Keiko Abe
91 Sea of Galilee for Six Mallets 1984 U.S.A. Keiko Abe  Keiko Abe
92 Wind in the Bamboo Grove  1984 U.S.A. Keiko Abe Keiko Abe
93 Airscope II for Solo Marimba and Tape 1984   France Isao Matsushita Keiko Abe
94 Matra for Marimba, Timpani and 5 Percussionists 1985   Germany Akira Nishimura Keiko Abe, timp:Klaus Tresselt perc:Stuttgart Percussion Ensemble
95 Airscope III for Marimba and Timpani 1986   Germany Isao Matsushita Keiko Abe, timp:Klaus Tresselt
96 Ancient Vase 1986 Germany Keiko Abe  Keiko Abe
97 Memories of the Seashore 1986 Poland Keiko Abe  Keiko Abe
98 Prism ~for Solo Marimba~ 1986 Poland Keiko Abe  Keiko Abe
99 Little Windows 1986 Poland Keiko Abe  Keiko Abe
100 Lauda Concertata for Marimba and Wind Ensemble 1986   U.S.A. Akira Ifukube  Keiko Abe,  University of Michigan Symphony Band cond:H.Robert Reynolds
101 Rin-sai for Solo Marimba and 6 Percussionists  1987   Tokyo Akira Miyoshi Keiko Abe,  Kroumata Percussion Ensemble
102 Rin-sai for Solo Marimba   1987   France Akira Miyoshi Keiko Abe
103 Memories of the Rain Forest 1987   Germany Robert Laneri  Keiko Abe
104 Concertante for Solo Marimba and 6 Percussionists 1988   Tokyo Maki Ishii Keiko Abe,  Strasbourg Percussion Ensemble
105 Shadow Songs IV for Solo Marimba and Percussionists 1988   Tokyo Michael Udow Keiko Abe, perc:Michigan Percussion Ensemble
106 Memories of the Seashore II ~for Two Marimbas~ 1988 Canada Keiko Abe  Keiko Abe, mba:Angela Knight
107 Conversation in the Forest I ~for Solo Marimba and 3
Percussionists~
1988 Tokyo Keiko Abe  Keiko Abe,  Michigan Percussion Ensemble
108 Marimba Concertino - New Version 1989   Osaka Jorge Sarmientos Keiko Abe, '89 Latin Festival Orchestra cond:Jorge Sarmientos 
109 Ode to Whales for tape and improvisation by soloist, dedicated to Keiko Abe 1989   Tokyo Teppo Hauta-aho Keiko Abe
110 Kala for Marimba and 6 Percussionists 1989   Finland Akira Nishimura Keiko Abe,  Kroumata Percussion Ensemble
111 She Dies, My Water Lily Tonneke 1989 Tokyo Keiko Abe, Walter van Hauwe  Keiko Abe, rec: Walter van Hauwe
112 Torrent 1989 Holland Keiko Abe, Walter van Hauwe  Keiko Abe, rec: Walter van Hauwe
113 In Praise of Nature ~for Marimba and Tape~ 1990 Tokyo Keiko Abe  Keiko Abe
114 Sylvan Stanzas ~Mountain Stanzas~ 1990 Tokyo Keiko Abe  Keiko Abe
115 From the far side of Earth ~for Marimba and Tape~ 1990 Tokyo Keiko Abe  Keiko Abe
116 Sylvan Stroll 1990 Tokyo Keiko Abe, Dave Samuels  Keiko Abe,  vib: Dave Samuels
117 Early Spring 1990 Tokyo Keiko Abe, Dave Samuels  Keiko Abe,  vib: Dave Samuels
118 Autumn in Nara 1990 Tokyo Keiko Abe, Dave Samuels  Keiko Abe,  vib: Dave Samuels
119 Sunday Afternoon 1990 Tokyo Keiko Abe, Dave Samuels  Keiko Abe,  vib: Dave Samuels
120 Dream 1990 Tokyo Keiko Abe, Dave Samuels  Keiko Abe,  vib: Dave Samuels
121 Labyrinth 1990 Tokyo Keiko Abe, Dave Samuels  Keiko Abe,  vib: Dave Samuels
122 Lightning for Solo Mrimba and Percussionists 1991   Tokyo Michael Udow Keiko Abe, perc:Michigan Percussion Ensemble
123 Mysterious Forest Aria for Marimba and Orchestra 1991   Tokyo Shin Kawabe Keiko Abe,  Tokyo Symphony Orchestra cond:Naoto Otomo
124 Voice of the Sun for Solo Marimba and Four Players 1991   Tokyo Akira Nishimura Keiko Abe,  Michigan Chamber Players
125 Concertino (Revision) for Solo Marimba and 2 Marimbas, 3 Percussionists 1992   Tokyo Yasuo Sueyoshi Keiko Abe  Toho Percussion Ensemble
126 Forest Echoes 1992   Tokyo Teruyuki Noda Keiko Abe  vn:Saburo Ueki, Midori Kubota, perc:Kroumata Percussion Ensemble
127 Poem from Flowers 1992   Tokyo Masao Endo Keiko Abe,  vn:Saburo Ueki, Midori Kubota, perc:Kroumata Percussion Ensemble
128 Prism ~for Two Marimbas~ 1992 Osaka Keiko Abe  Keiko Abe, mba: Kuniko Ueda
129 Aqua-Harmonia based on "Memories of the Seashore" 1992 Tokyo Keiko Abe, Masakazu Natsume  Keiko Abe,  vn:Saburo Ueki, Midori Kubota, perc:Kroumata Percussion Ensemble
130 Voice of Matsuri Drums 1992 Sweden Keiko Abe  Keiko Abe
131 Wind Across Mountains ~for Six Mallets~ 1992 Tokyo Keiko Abe  Keiko Abe
132 Wind Across Mountains ~for Solo Marimba~ 1992 Tokyo Keiko Abe  Keiko Abe
133 Lightning II for Marimba, Saxophone, Oboe and 2 Percussionists 1993   U.S.A. Michael Udow Keiko Abe, Michigan Chamber Players
134 Go-za Kyoh-en for Marimba, Oboe, Alto-saxophone and 2 Percussion Players 1993   U.S.A. Kaoru Wada Keiko Abe,  Michigan Chamber Players
135 Kaleidophon for Japanese Drum, Marimba and 2 Percussionists 1993   Tokyo Maki Ishii Keiko Abe, Japanese drum:Eitetsu Hayashi perc:Michael Udow, Anthony Di Sanza
136 Shi-za Kyoh-en for Marimba, Japanese Drum and 2 Percussionists 1993   Tokyo Kaoru Wada Keiko Abe, Japanese drum:Eitetsu Hayashi perc:Michael Udow, Anthony Di Sanza
137 Conversation in the Forest II ~for Marimba, Oboe and 2
Percussionists~ 
1993 U.S.A. Keiko Abe  Keiko Abe,  Michigan Chamber Players 
138 Wind Sketch ~for Solo Marimba~ 1993 U.S.A. Keiko Abe  Keiko Abe
139 Itsuki Fantasy for Six Mallets 1993 U.S.A. Keiko Abe  Keiko Abe
140 Ban-ka ~for Solo Marimba~ 1993 U.S.A. Keiko Abe  Keiko Abe
141 Tambourin Paraphrase ~for Solo Marimba~ 1993 Osaka Keiko Abe  Keiko Abe
142 Canticle in November for 4 Players 1994   Tokyo Tokuhide Niimi Keiko Abe, vib:Dave Samuels perc:Glen Cronkhite sax:Paul McCandless
143 Ban-ka ~for 4 Players~ 1994 Tokyo Keiko Abe  Keiko Abe, vib:Dave Samuels perc:Glen Cronkhite sax:Paul McCandless
144 Ban-ka ~for Solo Marimba and Percussion Group~ 1994 Tokyo Keiko Abe  Keiko Abe, Nexus
145 Tambourin Paraphrase ~for Two Marimbas~ 1994 France Keiko Abe  Keiko Abe, mba:Pascal Zavaro
146 Prism Rhapsody ~for Solo Marimba and Wind Ensemble~ 1995 Hamamatsu Keiko Abe  Keiko Abe,  Royal Northern College of Music Wind Orchestra cond:Timothy Reynish
147 Prism Rhapsody ~Piano Reduction for Solo Marimba and Orchestra or Wind Ensemble (Marimba Concerto)~ 1995 Nagano Keiko Abe  Keiko Abe, pf:Takashi Saiki
148 Round for Solo Marimba and 6 Percussionists 1996   Sweden Anders Nilsson Keiko Abe,  Kroumata Percussion Ensemble
149 Cross Current for Marimba, Oboe, Soprano and Saxophone 1996   Ibaraki Charles Young Keiko Abe, Michigan Chamber Players
150 Nana-za Kyoh-en for Solo Marimba and 6 Percussionists 1996   Hong Kong Kaoru Wada Keiko Abe,  Kroumata Percussion Ensemble
151 Prism Rhapsody ~for Solo Marimba and Orchestra~ 1996 Sweden Keiko Abe  Keiko Abe,  Umea Symphony Orchestra cond:Arvo Volmer
152 Wind Sketch III ~for Solo Marimba and Percussion Players~ 1997 Tokyo Keiko Abe  Keiko Abe, perc:Michael Udow, Anthony DiSanza
153 Memories of the Seashore ~for Marimba Ensemble~ 1998 Tottori Keiko Abe  Keiko Abe,  Sekar Sakura
154 Conversation in the Forest ~for Marimba Ensemble, 3 Percussionists and Gamelan Jegog~      1998 Tottori Keiko Abe  Keiko Abe,  Sekar Sakura
155 Michi II 1998 U.S.A. Keiko Abe  Keiko Abe
156 Marimba d'Amore 1998 Sweden Keiko Abe  Keiko Abe
157 Wind Sketch II ~for Two Marimbas~ 2000 Germany Keiko Abe  Keiko Abe, mba:Marta Klimasara
158 Conversation in the Forest III ~for Two Marimbas and 3 Percussionists~      2000 England Keiko Abe  Keiko Abe,  Royal Northern College of Music Percussion Ensemble
159 Ancient Letter 2000 Holland Keiko Abe  Keiko Abe
160 Marimba Concertino "The Wave" ~for Solo Marimba and 4 Percussionists~  2000 Holland Keiko Abe  Keiko Abe,  Amsterdam Percussion Group
161 Wave Impression ~for Marimba Ensemble and 2 Percussionists~ 2000 Gifu Keiko Abe  Keiko Abe,  Gifu Marimba Ensemble
162 Wind Sketch IV ~for Two Marimbas and 2 Percussionists~ 2001 U.S.A. Keiko Abe  Keiko Abe, mba:Christopher Froh perc:Michael Udow, Anthony DiSanza
163 Prism Rhapsody 2nd Edition ~for Solo Marimba and Orchestra~ 2001 Korea Keiko Abe  Keiko Abe, Seoul Philharmoney Orchestra cond:Mark Ermler  
164 Song of the Seashore ~for Solo Marimba~ 2002 Korea Keiko Abe  Keiko Abe
165 Prism Rhapsody II ~for Two Marimbas and Wind Ensemble~ 2003 U.S.A. Keiko Abe  Keiko Abe, mba:Mark Ford  North Texas Wind Symphony cond:Eugene M. Corporan
166 Tambourin Paraphrase III ~for Two Marimbas and Percussionist~ 2003 Hamamatsu Keiko Abe  Keiko Abe, mba:Atsuko Kaneda  perc:Hikaru Kojima
167 Wind in the Bamboo Grove II ~for Two Marimbas~  2003 Tokyo Keiko Abe  Keiko Abe, mba:Christopher Froh
168 WAVE Impressions ~for Marimba Ensemble and 2 Percussionists and Gamelan Jegog~ 2004 Nagoya Keiko Abe  Keiko Abe,  Sekar Sakura
169 Galilee Impression ~for Six Mallets~ 2004 Osaka Keiko Abe  Keiko Abe
170 Prism Rhapsody II ~for Two Marimbas and 6 Percussionists~ 2004 Saitama Keiko Abe  Keiko Abe, mba:Mutsuko Fujii  Fuyu Musica Ensemble
171 Monovalence Ia ~for Improvised by Solo Marimba and Tape~ 2005 Hamamatsu Shin-ichiro Ikebe (1972/2005) Keiko Abe
172 Prism Variations ~for Marimba Ensemble and 3 Percussionists~ 2005 Korea Keiko Abe  Keiko Abe, Marimba Ensemble "Dorops", Academy Percussion Ensemble
173 WAVE Impressions II ~for Marimba Ensemble and Percussionists" 2006 Texas Keiko Abe Keiko Abe, Marimba Ensemble Japan, UNT Percussion Ensemble
174 Variations on Dowland's Lachrimae Pavana ~for Solo Marimba~ 2007 Tokyo Keiko Abe Keiko Abe
175 Kodama ~for Solo Marimba~ 2007 Hamamatsu Keiko Abe Keiko Abe
176 Conversation in the Forest V ~for Marimba Ensemble and
Percussionists~ 
2007 Belgium Keiko Abe Keiko Abe, Marimba Ensemble Japan
177 Mi-chi Paraphrase ~for Solo Marimba~ 2009 Nagoya Keiko Abe Keiko Abe